untitled

posted on 27 Oct 2012 11:15 by atomzuzuka
1.เปิดรูปขึ้นมา File>>open
 
2.กดที่เครื่องมือ แล้วตั้งค่าตามรูป

untitled

posted on 27 Oct 2012 10:17 by atomzuzuka
1.เปิดรูปที่ต้องการ File>open พอได้รูปที่ต้องการแล้ว กด open อีกที จะได้ดังรูป
 
2.กดที่เครื่องมือ ตั้งค่าตามรูป
 
3.จากนั้น